Kims Øletiketter

Sønderborg Exportbryggeri (P. Petersen), Sønderborg


Bryggeriet grundlagdes i begyndelsen af 1850´erne af brændevinsbrænder Peter Petersen, der hurtigt fik oparbejdet en virksomhed, der kunne gå ind i konkurrencen med de udenbys bryggerier.
Det var i begyndelsen især til Flensborg og Angel, der blev sendt Sønderborg øl. Men også gennem de talrige Sønderborg skibe, der sejlede i fart på Kinakysten og Sydamerika, blev der etableret en omfattende eksport, der steg fra år til år.

Efter krigen i 1864 hørte bryggeriet til blandt de største industrielle virksomheder i byen med omkring 30 ansatte og en årlig produktion på 9000 tønder - eller 3 mill. flasker bajerskøl og hvidtøl.
Til virksomheden hørte et betydeligt jordtilliggende og stald til 150 kreaturer, der især benyttedes til opfedning af opkøbt, magert kvæg, hvorefter det solgtes sydpå.
1906 blev bryggeriet underkastet en gennemgribende ombygning og forsynet med nyt kedelhus og moderne bryghus, der stod på højde med tidens krav. Medarbejdernes antal steg til 50.

Bryggerslægten Petersen har genem generationer været med til at præge byens udvikling, både politisk, kulturelt og især socialt. Familien skænkede eller testamenterede betydelige summer til velgørende formål. I 1870 lod bryggeriets grundlægger opføre et børneasyl på Løkken, og 1872 tog han initiativet til oprettelse af en aldersrente- og enkekasse, ligesom han støttede sinearbejderes sygekasse.
Opførelsen af kirkegårdskapellet i 1893 var ligeledes muliggjort ved en gave på 10000 mark fra brygger P. Petersen.

På grund af tidernes ugunst måtte bryggeriet opgive ølproduktionen 1. oktober 1952. Til forbrugernes sorg dermed også den landskendte "Sønderborg Porter". Derimod fortsattevirksomhedens store maltproduktion endnu en årrække ligesom den omfattende mineralvandsproduktion, hvoraf der årligt afsattes over 1 million flasker.

Bent A. Lassen
Samlerringen Nr.5, Oktober1981


Sønderborg Exportbryggeri